Missie & Visie

De Vredeveldschool is een katholieke school, deze grondslag vormt de basis van wie wij zijn. 

Op de Vredeveldschool doen we wat we zeggen. Dat vinden wij belangrijk. Wij staan ook voor kwalitatief goed onderwijs. Wij zijn samen verantwoordelijk voor elkaar, onze medemens en de maatschappij om ons heen. De leerlingen voelen zich veilig en prettig bij ons op school en wij dagen de leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. 

De kenmerken van onze school zijn de zorg en aandacht voor elkaar, de rust, de sfeer, de orde en de structuur. Deze worden uitgedrukt in zichtbare waarden en normen. Door deze waarden en normen versterken we onze herkenbaarheid, onze onderwijskundige en onze levensbeschouwelijke identiteit.

Wat  zijn onze waarden en normen:

 • Wij gaan respectvol om met onze omgeving.
 • De basis in de omgang met elkaar is vertrouwen.
 • Wij gaan uit van uniciteit van mensen waarbij gelijkwaardigheid voorop staat.
 • De sociale context vinden wij belangrijk. Hierin vormen gezamenlijkheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid belangrijke principes.
 • Wij zijn een open katholieke school waarin een klimaat van geborgenheid, saamhorigheid en veiligheid de basis vormt.

Passend bij onze stichting luidt ons mission statement: 
“De Vredeveldschool staat voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding, sterk gericht op de katholieke identiteit’’.

Visie Vredeveldschool

De onderwijskundige inrichting van de school wordt geïnspireerd door en is gebaseerd op waarden en normen die verankerd zijn in het katholieke geloof. Dit uit zich onder andere doordat ouders en kinderen warmte ervaren in de zorg naar elkaar toe, door het geloof in de toekomst, gemeenschapszin en de zorg voor de schepping. 

Vanuit onze missie hebben we onze visie op ons onderwijs geformuleerd. 
Wij bieden kwalitatief onderwijs dat effectief inspeelt op talentontwikkeling van kinderen op die wijze dat het niveau- en opbrengst verhogend is. 
De school is een transparante organisatie waar ouders, kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen elkaar ontmoeten, elk met hun eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Iedereen respecteert en onderschrijft de uitgangspunten van de school. Dit uitgangspunt biedt ons kinderen met een andere levensovertuiging tot de school toe te laten. 

De school staat actief in de maatschappij en onderhoudt op verschillende terreinen  relaties met  externe instanties om de schoolorganisatie mee vorm te geven. 

Binnen de Vredeveldschool  draait alles om de kinderen, om de kwaliteit van hun leven op school en de vorming van een hecht fundament voor hun latere sociale en maatschappelijke leven. 
De Vredeveldschool streeft naar een betrokken en daardoor zinvolle relatie met de geloofs-gemeenschap (parochie). 
De Vredeveldschool:

 • gaat ervan uit dat ieder kind uniek is;
 • werkt aan de brede vorming van kinderen;
 • maakt werk van het leren van kinderen en leraren;
 • zorgt voor een schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan;
 • stelt respect en vertrouwen in elkaar centraal;
 • werkt volgens een eigen schoolconcept met eigen doelen en criteria, echter binnen de kaders die centraal zijn vastgesteld;
 • beschouwt ouders/verzorgers als partners;
 • investeert in de nieuwe media en middelen om het didactisch handelen en het leerproces van kinderen te ondersteunen.