Over ons

U bent hier wellicht op zoek naar een passende school voor uw kind(eren) en wilt een eerste indruk van de Vredeveldschool of u heeft al kinderen op de Vredeveldschool en zoekt extra informatie. Deze website is bedoeld om u op weg te helpen en uw vragen te beantwoorden.

De Vredeveldschool is een school die in beweging is. Dat geldt ook voor onze website. Wij bouwen aan een nieuwe om u hiermee een goede indruk van onze werkwijze en sfeer te geven. Een school is echter meer dan een website, en dat laten we u graag ervaren op de school zelf. 

We nodigen u uit om zelf onze nieuwe school met moderne onderwijsconcepten te ervaren en te komen bekijken. Wij maken deel uit van het MFA-gebouw dat in Assen-Oost gerealiseerd is en in januari 2017 in gebruik is genomen. Het is een modern gebouw dat volledig is aangepast aan de wensen van deze tijd. Kortom een inspirerende plek! 

De Vredeveldschool heeft een katholieke grondslag, wat impliceert dat kinderen van álle levensbeschouwingen welkom zijn en dat we met en van elkaar leren. Deze verschillen laten de kinderen groeien, zowel als leerling als in hun mens-zijn. In onze schoolgids staat uitgelegd hoe wij dit in de dagelijkse praktijk vormgeven. Een team goed opgeleide leerkrachten staan elke dag voor de kind(eren) klaar om ze te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij stimuleren het kind te ontdekken wie hij/zij is, wat hij/zij kan en het beste te geven wat in hem/haar zit.

Dit is de kracht van de Vredeveldschool: persoonlijke aandacht voor ieder kind en voor zijn/haar omgeving! 

Namens het team Vredeveldschool,

Manon Koolhof
Directeur

Missie

De Vredeveldschool is een katholieke school, deze grondslag vormt de basis van wie wij zijn. 

Op de Vredeveldschool doen we wat we zeggen. Dat vinden wij belangrijk. Wij staan ook voor kwalitatief goed onderwijs. Wij zijn samen verantwoordelijk voor elkaar, onze medemens en de maatschappij om ons heen. De leerlingen voelen zich veilig en prettig bij ons op school en wij dagen de leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. 

De kenmerken van onze school zijn de zorg en aandacht voor elkaar, de rust, de sfeer, de orde en de structuur. Deze worden uitgedrukt in zichtbare waarden en normen. Door deze waarden en normen versterken we onze herkenbaarheid, onze onderwijskundige en onze levensbeschouwelijke identiteit.

Wat  zijn onze waarden en normen:

 • Wij gaan respectvol om met onze omgeving.
 • De basis in de omgang met elkaar is vertrouwen.
 • Wij gaan uit van uniciteit van mensen waarbij gelijkwaardigheid voorop staat.
 • De sociale context vinden wij belangrijk. Hierin vormen gezamenlijkheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid belangrijke principes.
 • Wij zijn een open katholieke school waarin een klimaat van geborgenheid, saamhorigheid en veiligheid de basis vormt.

Passend bij onze stichting luidt ons mission statement: 
“De Vredeveldschool staat voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding, sterk gericht op de katholieke identiteit’’.

 

Lees verder »

Visie

Op de Vredeveldschool halen we het beste uit leerlingen en professionals, geven we eigentijds onderwijs zijn een plek waar we elkaar ontmoeten. We leiden onze leerlingen op om uitdagingen aan te kunnen gaan die we nu nog niet kennen. Als kinderen van school komen, zijn er banen die wij nu nog niet kennen, is de maatschappij anders dan nu. We zijn een ondernemende school die toekomstgericht kijkt en innovatief onderwijs biedt. 

Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar. De leerlingen voelen zich veilig en prettig bij ons waardoor ze het beste uit zichzelf kunnen halen. De kleinschaligheid van de school draagt bij aan het behalen van bovenstaande doelstellingen. 

Onze katholieke identiteit geeft richting aan de waarden en normen van waaruit wij het onderwijs verzorgen:

 • Respectvol omgaan met onze omgeving
 • De basis in de omgang met elkaar is vertrouwen
 • Ieder mens is uniek en gelijkwaardig
 • Gezamenlijkheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid 
 • Ons klimaat van geborgenheid, saamhorigheid en veiligheid vormt de basis voor leerlingen uit alle culturen

Wij begeleiden de kinderen naar een eigen levensopvatting, waarbij het opkomen voor de zwakkeren, het nastreven van gerechtigheid en het afwijzen van discriminatie en racisme belangrijk zijn.    
Wij staan open voor discussie en het bespreekbaar maken van maatschappelijke onderwerpen. Team, kinderen, ouders/verzorgers en omgeving weten waar we als school voor staan en waar we mee bezig zijn. 

De Vredeveldschool:

 • gaat ervan uit dat ieder kind uniek is
 • werkt aan de brede vorming van kinderen
 • zorgt voor een schoolklimaat waar begeleiding en onderwijs samengaan
 • stelt respect en vertrouwen in elkaar centraal
 • werkt volgens een eigen schoolconcept met eigen doelen en criteria, binnen de vastgestelde kaders
 • beschouwt ouders/verzorgers als partners
 • zorgt voor eigentijds katholiek onderwijs, op zoek naar eigen identiteit met ruimte voor persoonlijke invulling
 • investeert in middelen om het didactisch handelen en het leerproces te ondersteunen.
Lees verder »

Geloof

De Vredeveldschool is een school op katholieke grondslag. Vanuit deze levensbeschouwing ondersteunen we het kind bij zijn ontwikkeling naar volwassenheid waarin het respectvol samenleven met andere religies en culturen een onderdeel is. Met deze kennis en bewustwording kan het kind een waardevolle bijdrage leveren aan een liefdevolle samenleving. 

Binnen onze levensbeschouwing past aandacht voor de overige wereldgodsdiensten. Hierdoor leren kinderen hun eigen weg te vinden in een multiculturele samenleving.

Wij geven uiting aan de katholieke grondslag door alle leerlingen te betrekken bij de katholieke vieringen. Een rode draad in ons onderwijs wordt gevormd door de methode Trefwoord. Met behulp van Trefwoord willen we kinderen meegeven wat vanuit levensbeschouwelijke verhalen en tradities van waarde kan zijn voor de identiteitsontwikkeling. 

Lees verder »