Oudervereniging

Op alle scholen binnen de Stichting zijn de ouders verenigd in een oudervereniging. De vereniging heeft als hoofddoel de samenwerking tussen de ouders en het schoolteam, met betrekking tot onderwijs en vorming van de kinderen binnen de school en in verband met de school, te bevorderen. Daarnaast biedt de oudervereniging ondersteuning bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Hierbij valt te denken aan: Sinterklaas- en Kerstfeest,  musical,  pleinfeest e.d. 

 

Kosten die voortkomen uit het organiseren van activiteiten worden gedekt door de contributie. Jaarlijks krijgen de ouders bericht  hoe hoog de contributie is en hoe deze te betalen. De contributie wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. De financiële verantwoording van de uitgaven wordt tijdens de jaarvergadering dmv een jaarverslag gepresenteerd. 

Ouders die géén lid zijn van de oudervereniging, worden verzocht een vrijwillige bijdrage  ter hoogte van de contributie van de vereniging te voldoen, zodat hun kind(eren) kan/kunnen deelnemen aan de georganiseerde schoolactiviteiten. Leerlingen die tijdens schooltijden niet deelnemen aan de activiteiten, zijn verplicht om aan het vervangende lesprogramma deel nemen dat door de school wordt verzorgd.

Meedoenregelingen


Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen t/m 18 jaar kunnen een beroep doen op “Meedoenregelingen voor Assen” indien zij voor hun kind(eren) bepaalde schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

E-mail: meedoen@werkpleinbaanzicht.nl         
Telefoon: 0592-391600

Meer informatie vindt u in de Schoolgids.

Bestuursleden oudervereniging

Voorzitter Secretaris: Penningmeester:
Danny de Jongh
voorzitter@ov-vredeveldschool.nl
Angela Magermans (int.)
secretaris@ov-vredeveldschool.nl

Gerrit Spijkerman
penningmeester@ov-vredeveldschool.nl