Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS) bepaalt dat elke school een Medezeggenschapsraad (MR) moet hebben.

De MR behartigt zo goed mogelijk de belangen van de leerlingen, de leerkrachten en de school. In de MR wordt gesproken over schoolgebonden zaken, die betrekking hebben op het onderwijs. De MR heeft een reglement waarin de rechten, plichten, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd.

De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen betreffende het onderwijs op de Vredeveldschool. De MR kan invloed uitoefenen op belangrijke beleidszaken van de school. Zij overlegt met de directie over bijvoorbeeld het schoolgebouw, de financiën, de schoolgids en het schooljaarplan.

De vergaderingen van de MR bestaan voornamelijk uit reguliere punten die elk jaar terugkomen. Zij laat veel van deze onderwerpen jaarlijks de revue passeren, ook als er geen sprake is van een beleidsvoornemen of wijziging van het beleid. Alleen bij voorgenomen besluiten adviseert de MR officieel of maakt hun instemming kenbaar.

De MR kan op eigen intitiatief zaken aan de orde stellen en inbrengen bij de directie. Zo nodig kan de MR de directie vragen (een deel van) de MR-vergadering bij te wonen. Zaken die in de MR-vergadering aan de orde zijn geweest worden via Social Schools aan de ouders en het team kenbaar gemaakt.

De MR van de Vredeveldschool bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.   

Namens de ouders: Esther Meertens en Lisanne de Goede

Namens de leerkrachten: Jeffrey de Jonge en Carla Nigten

 

Op stichtingsniveau (Primenius) hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (int totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten).

De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op http://www.primenius.nl/