Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS)  bepaalt dat elke school een MR moet hebben. 

De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de Ouder Advies Commissie. 

De MR van de Vredeveldschool bestaat uit twee ouders/verzorgers en twee leerkrachten. Me MR behartigt zo goed mogelijk de belangen van de leerlingen, de leerkrachten en de school. In de MR wordt gesproken over school-gebonden zaken, die betrekking hebben op het onderwijs. 
De MR heeft een reglement waarin de rechten, plichten, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. 

De vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte is uiteraard iedereen welkom en de notulen hiervan zijn te lezen op het mededelingenbord bij de hoofdingang van de Vredeveldschool. Ook kunt u  de verslaglegging van de MR vergaderingen lezen op de website van onze school. De agenda van de vergadering wordt opgehangen op het prikbord in de gang. De aankondiging van de vergadering gaat via  ….. 
Genomen besluiten worden vermeld in de nieuwsbrief.

De MR maakt van haar activiteiten melding in haar jaarverslag.

Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten).

De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van de Stichting.