Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS) bepaalt dat elke school een MR moet hebben.

De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen betreffende het onderwijs op de Vredeveldschool.

De MR van de Vredeveldschool bestaat uit twee ouders (Maureen Boxelaar en Marian van der Werf) en twee leerkrachten (dit schooljaar zijn dat Elise Eijsbergen en Malon Mars).

De MR behartigt zo goed mogelijk de belangen van de leerlingen, de leerkrachten en de school. In de MR wordt gesproken over schoolgebonden zaken, die betrekking hebben op het onderwijs. De MR heeft een reglement waarin de rechten, plichten, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. De vergaderingen zijn om de 6 week op de vrijdagmiddag. In de nieuwsbrief is te lezen waar onze MR actief mee bezig is. Genomen besluiten worden ook vermeld in de nieuwsbrief.

Op stichtingsniveau (Primenius) hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (int totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten).

De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op http://www.primenius.nl/