Leerplicht & verlofregeling

Leerplicht

Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mag het kind tot het 4 jaar geworden is in totaal 5 dagdelen naar school. Deze 5 dagdelen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Van laatstgenoemde regeling kan in overleg met de betreffende leerkracht gebruikt worden gemaakt.

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en  moet het iedere schooldag naar de basisschool. U bent zelfs strafbaar als uw kind niet naar school gaat. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming van de schooldirecteur nodig. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.

Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want veel van wat uw kleuter nu leert, is nodig om door te kunnen stromen naar groep 3.

Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaar controleert of ouders en leerlingen de leerplicht naleven. 

Verlofregeling

1. Vakantieverlof (artikel 3a Leerplichtwet 1969)

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Dit verlof:

 • mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder (artikel 14 lid 1 Leerplichtwet 1969)

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • verhuizing (ten hoogste 1 dag);
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen);
 • ernstige ziekte van de ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur);
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag);
 • bij 25-, 40- en 50 ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag).
 • NB. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheden aangemerkt.

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar (artikel 14 lid 3 Leerplichtwet 1969)

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.

Het formulier voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties kunt u op school vragen of via de website downloaden. Let u er wel op dat u het formulier GETEKEND dient in te leveren op school.

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerling of de ouders zijn gelegen.

 

Te laat op school:

Het is belangrijk dat de kinderen 's morgens op tijd op school aanwezig zijn. Zij kunnen dan met de groep de start van de dag meemaken. Mocht u kind echter meer dan 3x te laat op school aanwezig zijn dan gaat de directeur met u in gesprek om samen te kijken hoe herhaling voorkomen kan worden. Mocht een kind echter meer dan 6x te laat op school aanwezig zijn dan volgt er een gesprek met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt dan een afspraak met desbestreffende ouder/verzorger.

Gegevens leerplichtambtenaar:

Leerplichtambtenaar:        mevr. Liesbeth Wijnen.

Het huidige postadres is:   Postbus 30018, 9400 RA Assen

Het telefoonnummer is :    0592 140592

Mailadres :                            leerplicht-rmc@assen.nl

(mail komt rechtstreeks bij de afdeling binnen en vervolgens doorgezet naar de desbetreffende leerplichtambtenaar)